PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

DLA KLAS 4 – 8


1. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Ocena z religii uwzględnia wiedzę ucznia, umiejętności i wynikające z tego postawy religijne.

Uczeń otrzymuje tabelkę z ocenianymi wymaganiami oraz terminami wywiązania się ze

wskazanych wymagań, którą wkleja do zeszytu.

FORMY SRAWDZENIA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:


2. SPOSÓB OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH:
Progi procentowe ocen:
celujący 96 % -100%
bardzo dobry95 % -90%
dobry89% -75%
dostateczny 74% -50%
dopuszczający49% -30%
niedostateczny 29% -0%
W przypadku ucznia z dostosowaniami – stosowanie zaleceń PPP

3. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI i sposób zaliczania w trybie zdalnym:

Nauczyciel komunikuje się z uczniami/rodzicami przez dziennik elektroniczny.

Każde wykonane i przesłane nauczycielowi zadanie jest oceniane.

Nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

- wartość merytoryczną pracy,

- estetykę wykonania,

- wkład pracy ucznia,

- oryginalność i pomysłowość pracy.

Uczniowie/Rodzice, którzy nie mają możliwości wysłania zdjęć, informują o tym nauczyciela
i przekazują informację o tym, że uczeń wykonał zadanie.

Po powrocie do szkoły uczniowie, którzy nie wysłali zdjęć, będą zobowiązani na pierwszej lekcji dostarczyć zadania nauczycielowi. Niewykonanie zadań w wersji elektronicznej i papierowej będzie skutkowało otrzymaniem oceny „ndst.”


Nauczyciel dostosuje program i sposób nauczania do możliwości każdej nauczanej przez siebie klasy (podręcznik Ucznia, zeszyt) klasy 4-7

natomiast w klasach 8 dodatkowo źródła internetowe


4. SPOSÓB OCENIANIA AKTYWNOŚCI:

Uczeń, który chociaż raz w ciągu jednostki lekcyjnej udzieli prawidłowej odpowiedzi, weźmie udział w dyskusji lub wykaże się inną formą aktywności np. uroczyste odczytanie

fragmentu Pisma św., udział w dramie, notowanie na tablicy itp., stawia sobie w zeszycie, za

tę lekcję, w rubryce „aktywność” jeden niebieski plus +. Plusy te są zliczane miesiąc przed

klasyfikacją i tworzą ocenę : bdb - 15 – 11 + ; db - 10 – 6 + ; dst - 5 – 3 + ; dop - 2 – 1 +

Uczeń może uzyskać ocenę „celującą” z aktywności gdy zdobędzie 10 czerwonych plusów.

Czerwony plus jest nagrodą za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na trudne pytanie „na tzw. czerwonego plusa” lub za każde 3 niebieskie plusy. W czasie wystawiania ocen z aktywności istnieje możliwość zamiany jednego plusa czerwonego na 3 plusy niebieskie.


5. SPOSÓB OPISYWANIA NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI:


Uczeń nieprzygotowany do lekcji: brak zadania domowego, nieprzygotowanie do odpowiedzi, nieprzygotowanie każdej rzeczy, którą zlecił nauczyciel, zgłasza ten fakt na początku lekcji.

Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel wpisuje uwagę dotyczącą nie wypełnienia obowiązków ucznia.

Nie uzupełniony brak zadania domowego skutkuje wpisaniem bz, jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie nadrabia zaległości zostanie wpisana ocena ndst.

Uzupełnienie braków w wyznaczonym terminie, powoduje usunięcie wpisu bz lub ndst
i zastąpienie go oceną za wykonane zadanie.


6.WYSTAWIANIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ:

Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych
z uwzględnieniem postępów ucznia.
Ocena z religii uwzględnia wiedzę ucznia, jego zaangażowanie w przebieg katechezy oraz umiejętności i wynikające z tego postawy religijne.


CELUJĄCY:


BARDZO DOBRY :


DOBRY :


DOSTATECZNY :


DOPUSZCZAJĄCY :


NIEDOSTATECZNY :


7. MOŻLIWOŚCI POPRAWY OCENY:

Uczeń może poprawić ocenę jeżeli uzupełni zaległości, które wpłynęły na jej obniżenie za odpowiedź ustną lub pracę pisemną albo za prowadzenie zeszytu.


PODWYŻSZENIE OCENY SEMESTRALNEJ:

Uczeń, który uzyska ocenę zgodną z przedstawionymi wymaganiami ma możliwość

podwyższenia oceny o jeden stopień gdy dodatkowo :Barbara Ogłoza
Kinga Marek4