Przedmiotowy system oceniania

z wychowania fizycznego 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły.

 2. Ocena półroczna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego.

 3. Oceniane obszary aktywności ucznia:

 1. Postawa ucznia i jego kompetencje społeczne,

 2. Systematyczny udział i aktywność w czasie zajęć,

 3. Sprawność fizyczna,

 4. Umiejętności ruchowe,

 5. Wiadomości.

 1. Ocena półroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 2. Przy ustalaniu oceny półrocznej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego.

 3. Ocena z wychowania fizycznego może zostać podniesiona o jeden stopień za dodatkową aktywność ucznia, np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych.

 4. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym - na koniec pierwszego i drugiego półrocza.

 5. Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym młodzież do aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym.

 6. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec półrocza lub roku szkolnego następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski poziom kultury osobistej oraz inne zachowania naruszające postanowienia regulaminów szkolnych.

 7. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę, na czas określony w tej opinii

 8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający wystawienie oceny półrocznej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wpisuje „ zwolniony” lub „ zwolniona”

 9. Uczeń, który opuścił lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec półrocza lub roku szkolnego.

 10. Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych będą realizowane według następującej skali ocen:1-niedostateczny

2-dopuszczający

3-dostateczny

+3- plus dostateczny

4-dobry

+4- plus dobry

5- bardzo dobry

+5-plus bardzo dobry

6- celującyB. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest

zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe.

Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po

ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o

bezpieczeństwo własne i kolegów.

Prezentuje godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej

sprawnym).

Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i

celującą.

Reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu wojewódzkim lub wielokrotnie w zawodach niższego szczebla.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz

jest zawsze przygotowany do lekcji(posiada wymagany strój sportowy).

Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania

fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o

bezpieczeństwo własne i kolegów.

Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej

sprawnym).

Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo

dobrą. Uczeń robi systematyczne postępy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest

zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).

Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.

Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.

Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz

nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).

Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną.

Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często

nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz

prezentuje lekceważący stosunek do zajęć.

Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną).

Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o

bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez

nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz rzadko jest

przygotowany do lekcji.

Prezentuje lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.

Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu,

nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.