• Przedmiotowy system oceniania z techniki dla klas IV
    w roku szkolnym 2022/2023 stosowany przez Olgę Wieloch

  • PODSTAWA PRAWNA

  • 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2019 poz. 373
    3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
    4. Program nauczania
    5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w statucie szkoły.

1

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:

- wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem,
- obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć,

- analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonywanych prac praktycznych,Wytwory praktycznej działalnoci
-proponuje własne rozwiązania projektowe,
-zna zastosowanie nowych materiałów,
-przedstawia pomysłowe rozwiązania,
-czynności technologiczne wykonuje szybko, sprawnie i bezbłędnie,
-proponuje rozwiązania mające na celu oszczędność materiałów,
-wykonane prace cechuje perfekcja wykonania i wzorowa estetyka.Ocena - bardzo dobra

Wiadomoci
-opanował pełny zakres wiedzy określonej rozkładem nauczania,
-swobodnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, wyciąga słuszne wnioski,
-rozwiązuje samodzielnie problemy techniczne w zakresie teorii,
-stosuje prawidłową terminologię techniczną,
-rozumie większość relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu.

Umiejtnoci
-sprawnie i poprawnie rozpoznaje właściwe materiały,
-zna zgodnie z wymaganiami programowymi konstrukcję i zasady działania narzędzi pracy, urządzeń, przyrządów i maszyn,
-sprawnie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi,
-prawidłowo wykonuje operacje technologiczne.

Organizacja i bezpieczestwo
-bardzo dobrze organizuje miejsce pracy,
-sprawnie i samodzielnie wykonuje realizowane zadania,
-przejawia dużo inicjatywy w wykonywaniu danej czynności,
-stosuje się do regulaminu pracowni i zasad bhp,
-zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach jako pieszy i rowerzysta,
-potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku.

Dokumentacja

-potrafi wykonać prawidłową dokumentację techniczną,
-bez zastrzeżeń czyta i umie stosować w praktyce dokumentację urządzeń technicznych,
-systematycznie prowadzi estetyczny zeszyt przedmiotowy

Wytwory praktycznej działalnoci
-przejawia dużą inicjatywę w wykonywaniu danej czynności,
-prace wykonuje w przewidzianym czasie,
-jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń pod względem zgodności z projektem, estetyki wykonania oraz oryginalności rozwiązań,
-przestrzega zasad ekonomii w procesie wytwórczym.

Ocena - dobra

Wiadomoci
-nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,
-rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,
-rozumie większość relacji pomiędzy elementami wiedzy technicznej,
-ogólnie orientuje się w zagadnieniach wiedzy technicznej i potrafi uzasadnić je na podstawie literatury, -potrafi poprawnie operować wiadomościami i stosować je w nowych sytuacjach technicznych, -samodzielnie rozwiązuje średnio trudne zadania praktyczne,
-popełnia nieznaczne błędy w wypowiedziach oraz w terminologii technicznej.

Umiejtnoci
-poprawnie posługuje się urządzeniami technicznymi i narzędziami, popełniając błędy w granicach tolerancji,
-poprawnie opanował umiejętności technologiczne,
-potrafi poprawnie według instrukcji zmontować urządzenia oraz modele z zestawów badawczo-montażowych.

Organizacja i bezpieczestwo
-stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,
-wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela,
-nie zawsze przestrzega zasad eksploatacji narzędzi i urządzeń,
-realizuje zadania zgodnie z założonym harmonogramem,
-zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta.

Dokumentacja

-potrafi wykonać poprawną dokumentację techniczną, -poprawnie interpretuje proste dokumentacje techniczne,
-zeszyt przedmiotowy prowadzi w granicach normy.

Wytwory praktycznej działalnoci
-wykonuje zgodnie z projektem,
-sprawia, że wytwory są funkcjonalne,
-wykonuje prace tak, że dokładność wykonania mieści się w granicach tolerancji,
-nie w pełni ekonomicznie wykorzystuje materiały,
-jego prace posiadają drobne uchybienia w estetyce wykonania.Ocena- dostateczna

Wiadomoci
-nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,
-nie potrafi uchwycić spraw najistotniejszych w danym zagadnieniu,
-ma trudności w logicznym operowaniu wiadomościami,
-ma trudności w interpretacji zagadnień technicznych na podstawie wskazanej literatury,
-zna zagadnienia jedynie w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie zadań praktycznych, -ma trudności w posługiwaniu się terminologią techniczną,
-rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o średnim stopniu trudności,
-nie przejawia inicjatywy w zdobywaniu wiadomości.

Umiejtnoci
-ma trudności w poprawnym posługiwaniu się narzędziami, urządzeniami i przyrządami,
-opanował umiejętności technologiczne o średnim stopniu trudności,
-popełnia błędy podczas montażu według ścisłej instrukcji prostych modeli układów i urządzeń.

Organizacja i bezpieczestwo
-stosuje zasady bezpieczeństwa pracy,
-organizacja jego pracy indywidualnej i zespołowej ma charakter nieskoordynowany,
-mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,
-zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta.

Dokumentacja

-wykonuje podstawową dokumentację lecz jesz ona niestaranna i prowadzona mało systematycznie, -opanował czytanie dokumentacji urządzeń w zakresie minimum wymagań,
-zeszyt przedmiotowy jest prowadzony niesystematycznie i budzi zastrzeżenia pod względem estetycznym.

Wytwory praktycznej działalnoci
-jego prace odbiegają w znacznym stopniu od projektu,
-wykonuje prace niedbale i mało estetycznie,
-nie poświęca właściwej uwagi ekonomicznemu wykorzystaniu materiałów,
-nie przejawia inicjatywy w celu lepszego wykonania czynności.

Ocena - dopuszczajca

Wiadomoci
-opanował w bardzo ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości,
-zna typowe zagadnienia w minimalnym zakresie,
-nie potrafi logicznie operować posiadanymi wiadomościami,
-z ograniczeniami rozumie zapamiętane wiadomości,
-nie opanował terminologii technicznej,
-rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności jedynie według ścisłej instrukcji i pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela,
-nie podejmuje żadnych wysiłków w celu uzupełnienia braków w wiadomościach.

Umiejtnoci
-posługuje się prostymi przyrządami, narzędziami i przyborami często myląc ich przeznaczenie,
-ma trudności w poprawnym wykonywaniu operacji technologicznych ( myli kolejność wykonywania czynności), -w minimalnym zakresie opanował zasady działania i obsługi typowych narzędzi, urządzeń i przyrządów,
-do wykonywania zadań praktycznych jest mu niezbędna pomoc nauczyciela.

Organizacja i bezpieczestwo
-bezpieczeństwo i higiena jego pracy wymagają stałego nadzoru,
-nie potrafi zorganizować swojego stanowiska pracy (panuje na nim nieład),
-nie potrafi pracować w zespole,
-w bardzo ograniczonym zakresie zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta.

Dokumentacja

-nie potrafi samodzielnie wykonać jakiejkolwiek dokumentacji technicznej,
-dokumentacja wykonana pod nadzorem nauczyciela jesz mało czytelna i zawiera poważne błędy,
-zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, niedbale i nieestetycznie.

Wytwory praktycznej działalnoci
-wykonuje prace są niezgodne z projektem,
-bardzo często nie kończy rozpoczętych zadań,
-cechuje go brak troski o oszczędne wykorzystanie materiałów, -prace charakteryzują się brakiem staranności i estetyki wykonania.Ocena - niedostateczna

Wiadomoci
-nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości, mimo dużej pomocy nauczyciela i innych uczniów,
-braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
-nie rozumie wiadomości, myli je i zniekształca,
-nie zna i nie rozumie terminologii technicznej,
-nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności,
-cechuje go zdecydowanie lekceważący stosunek do przedmiotu.

Umiejtnoci
-nie przejawia chęci w zdobywaniu jakichkolwiek umiejętności technicznych,
-nie potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami technicznymi,
-nie umie wykonać prostych operacji technologicznych pomimo pomocy innych uczniów i nauczyciela, -unika podejmowania jakiejkolwiek aktywności w celu nabycia określonych umiejętności.Organizacja i bezpieczestwo
-nie zna i nie stosuje żadnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
-jego działania w trakcie zajęć wymagają stałego nadzoru,
-nie potrafi sobie zorganizować stanowiska pracy,
-nie potrafi pracować w zespole, a jego działania dezorganizują pracę innych uczniów,
-nie zna zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych nawet jako pieszy.

Dokumentacja

-nie potrafi wykonać i nie prowadzi (nie posiada) jakiejkolwiek dokumentacji,
-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Wytwory praktycznej działalnoci
-przejawia brak zainteresowania w wykonywaniu jakiejkolwiek pracy, -nie wykonał żadnego zadania wytwórczego.