Przedmiotowy system oceniania z techniki 2022/2023

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:


Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności programowe, uzyskuje celujące oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto brał udział w konkursach przedmiotowych.


Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie
i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów
i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy
i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta
z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.


Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.
Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.


Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.


Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości
i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.


Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę:

aktywność podczas lekcji,

umiejętność pracy w grupie,

obowiązkowość i systematyczność,

udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.


W wypadku zajęć technicznych uwzględnia się stosunek ucznia
do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.3 | Strona