Przedmiotowy System Oceniania

z techniki.


Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasie IV –VII CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST:


 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie.

 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
  i specjalnych uzdolnieniach ucznia.


II WYMAGANIA PROGRAMOWE


 1. Uczniowie informowani są o szczegółowych wymaganiach do jednostek tematycznych przed rozpoczęciem realizacji tych jednostek.

 2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowane wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.


III OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY:


 1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania.

 2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce.

 3. Umiejętności wykonania dokumentacji technicznej.

 4. Estetyka wykonania dokumentacji technicznej.

 5. Umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych.

 6. Aktywność i kreatywność własna ucznia.

 7. Umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole.

 8. Zaangażowanie i aktywność na lekcji.

 9. Umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią.


IV FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE:


 1. Udział w konkursach.

 2. Prace na rzecz ochrony środowiska.

 3. Kartkówki.

 4. Odpowiedzi ustne.

 5. Prace, zadania w zeszycie ćwiczeń oraz jego prowadzenie.

 6. Przestrzeganie regulaminu pracowni.

 7. Prace wytwórcze.

 8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 9. Obserwacja ucznia:

  1. przygotowanie do lekcji,

  2. aktywność na lekcji,

  3. praca w grupie.


Hierarchia ważności ocen odpowiada kolejności ich wymienienia.


V KRYTERIA USTALANIA OCENY:


 1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę:

  1. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP,

  2. organizacja pracy,

  3. ład i porządek na stanowisku pracy,

  4. sprawność w posługiwaniu się narzędziami,

  5. oszczędne gospodarowanie materiałami,

  6. estetyka wykonywanej pracy,

  7. samodzielność pracy.

 2. Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę:

  1. spójność merytoryczna i językowa przedmiotu,

  2. zastosowanie właściwego języka przedmiotu,

  3. prawidłowość estetyka wykonania rysunków.

 3. Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę:

  1. Pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo,

  2. Samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy,

  3. Różnorodność zastosowania materiałów i technik.


VI CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU:


 1. Kartkówki sprawdzające opanowanie i rozumienie wiadomości bieżących z co najwyżej 3 ostatnich tematów. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek.

Uczeń, który nie pisał kartkówki z powodu nieobecności w szkole, pisze ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę z kartkówki w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu oceny. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem.Skala ocen

0% - 30% niedostateczny (1)

31% - 50% dopuszczający (2)

51% - 70% dostateczny (3)

71% -90% dobry (4)

91% - 99% bardzo dobry (5)

99% - 100% celujący (6)Przy ustalaniu ocen z odpowiedzi ustnych i prac domowych stosuje się kryteria jak przy kartkówkach.

Aktywność i szczególne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów na lekcji nagradza się znakiem „+”. Po zdobyciu 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę „celujący”,
a trzech ocenę „bardzo dobry”. 1. Odpowiedzi ustne nie mniej niż raz u każdego ucznia w ciągu półrocza.

 2. Prace domowe nie mniej niż raz w ciągu półrocza. Uczeń może 2 razy w ciągu półrocza nie mieć odrobionej pracy domowej, jeżeli zgłosi ten fakt nauczycielowi na początku lekcji. Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą pracę domową na następną lekcję.

 3. Nauczyciel wystawia każdemu uczniowi przynajmniej jedną ocenę w miesiącu, jeżeli uczeń uczestniczył, w co najmniej trzech godzinach zajęć dydaktycznych.

 4. W przypadku 5- dniowej i dłuższej absencji chorobowej ucznia nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi uzupełnienie wiadomości i umiejętności w ciągu tygodnia i wstrzymać się od oceniania w tym okresie.

 5. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni, poinformowania uczniów o ocenie oraz pokazania prac uczniom, omówienia ich i ustalenia sposobu dokonania poprawy błędów.

 6. Nauczyciel w czasie sprawdzania prac pisemnych uczniów ma obowiązek poprawiania błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych.
VII KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW:


 1. Wyniki z kartkówek omawiane są na lekcjach.

 2. Prace pisemne (przechowywane do końca roku szkolnego) są do wglądu.

 3. Uczeń jest informowany na bieżąco o otrzymywanych ocenach cząstkowych. Każda ocena jest jawna. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą zapoznać się z oceną osiągnięć ucznia na wyznaczonych konsultacjach i zebraniach wychowawcy
  z rodzicami. Na życzenie rodzica lub opiekuna nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.

VIII ZASADY USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ ORAZ OGÓLNE KRYTERIA OCEN:

 1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej co najmniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia, a wychowawcy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek wpisać przewidywane oceny w dzienniku lekcyjnym długopisem w ostatniej kolumnie przed oceną roczną najpóźniej na 2 dni robocze przed zebraniem z rodzicami.
  O przewidywanych ocenach nauczyciel informuje ucznia na zajęciach edukacyjnych zaś wychowawca informuje rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu z rodzicami.


 1. Każda wystawiona ocena śródroczna lub roczna jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć a następnie hierarchię ocen cząstkowych. Waga stopni maleje zgodnie z porządkiem z punktu IV.


 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny śródroczne i roczne nie muszą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 1. Ocena roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym.


IX TRYB POPRAWIANIA PROPONOWANEJ OCENY ROCZNEJ:

 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

 2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 1. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

 2. przystąpienie do wszystkich przeprowadzanych przez nauczyciela sprawdzianów;

 3. uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów ocen pozytywnych, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

 4. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do nauczyciela przedmiotu, w ciągu 3 dni od zgodnego z zapisami statutu terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 2. Nauczyciel informuje dyrekcję o ubieganiu się przez ucznia o podwyższenie oceny.

 3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z punktu 2, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 2 prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia

 5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu sprawdzianu pisemnego.

 6. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela.

 7. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
Małgorzata Matejko