PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

ROK SZKOLNY 2022/2023

nauczyciel prowadzący: mgr Barbara Poranek

oddziały klasowe: 4a, 4bI. ZASADY OGÓLNE

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach przedmiotu PRZYRODA polega
na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie,

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

3. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę możliwości intelektualne ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy
oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie, zgodnie
z kryteriami oceniania oraz harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

5. Oceny są jawne.

6. Prace pisemne są po sprawdzeniu omawiane na lekcji, a następnie udostępnione uczniom
i rodzicom zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i przechowywane do końca roku szkolnego.

7. Szczegółowe warunki i zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.II. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:


1. Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów.I. Poznajemy warsztat przyrodnika

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:

II. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze.

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:III. Poznajemy świat organizmów

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:IV. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:V. Odkrywamy tajemnice zdrowia

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:VI. Orientujemy się w terenie

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:VII. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:

VIII. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:

Ogólne oczekiwane osiągnięcia uczniów kończącego klasę 4

Uczeń:2. Kryteria na poszczególne stopnie:

1) stopień celujący (6) - otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę
i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania, którego treści wynikają z podstawy programowej,

2) stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu, którego treści wynikają z podstawy programowej
w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3) stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, którego treści wynikają z podstawy programowej, a także poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4) stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, którego treści wynikają
z podstawy programowej, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności

5) stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
w ciągu dalszej nauki, a przy tym rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
o niewielkim stopniu trudności,

6) stopień niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających
i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej i nie opanował wymagań podstawy programowej.

3. Sposoby - formy sprawdzania osiągnięć ucznia.

1. Kartkówka - dotyczy ostatniego tematu; może być przeprowadzona bez zapowiedzi.

2. Sprawdzian - obejmuje treści nauczania z ostatnich trzech lekcji; może być przeprowadzony bez uprzedzenia.

3. Praca klasowa z całego działu musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem do dziennika i lekcją powtórzeniową. Jeżeli uczeń był nieobecny
na godzinnej pracy klasowej, to musi zgłosić do nauczyciela chęć jej napisania na kolejnej lekcji, napisać ją w ciągu dwóch tygodni w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeśli tego nie uczyni, otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Test półroczny i roczny lub praca diagnozująca (opcjonalnie).

5. Odpowiedź (ustna) - samodzielna, poprawna, wyczerpująca temat, zaprezentowana poprawnym językiem z użyciem odpowiednich terminów.

6. Prace domowe - samodzielne, estetyczne, zgodne z tematem.

7. Inne, np. prowadzenie zeszytów – systematyczne, staranne, rzetelne (opcjonalnie).

8. Obok informacji o stopniu osiągnięcia przez ucznia wymagań edukacyjnych, nauczyciel dokonuje oceny o charakterze społeczno-wychowawczym, określając wkład pracy ucznia, systematyczność, aktywność na lekcjach, przygotowanie do zajęć.

9. Aktywna praca na lekcji – rozwiązywanie zadań tekstowych i problemowych, stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, logiczne myślenie i wnioskowanie - nagradzana „+”. Sześć plusów – ocena celująca.

10. Uczeń ma prawo zgłosić przed zajęciami 2 razy w ciągu półrocza nieprzygotowanie do zajęć. Niewykorzystane „np.” nie przechodzą na następne półrocze. Uczeń nie może zgłosić „np.” przed zapowiedzianym wcześniej sprawdzianem, odpytywaniem, pracą klasową, kartkówką lub klasówką.

11. Uczeń ma prawo zgłosić przed zajęciami 2 razy w ciągu półrocza brak zadania. Niewykorzystane „bz” nie przechodzą na następne półrocze.

12. Nieprzynoszenie na lekcję: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego oraz braki zadań, a także nieudzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela - mogą skutkować otrzymaniem „-„ (5 minusów - ocena niedostateczna).

13. Nieobecność na poprzedniej lekcji, nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się
do następnych zajęć.

14. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej należy poprawić w ciągu dwóch tygodni.

15. Zasady oceniania bieżącego są zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym.

16. Ocenianie prac pisemnych (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka) odbywa się według następujących progów procentowych:

celujący 96 % -100%
bardzo dobry 95 % -90%
dobry 89% -75%
dostateczny 74% -50%
dopuszczający 49% -30%
niedostateczny 29% -0%