Plastyka kl. IV- VII PSO

Małgorzata Matejko

1.WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ORAZ SPOSOBY
SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.

posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania,

aktywnie uczestniczy na lekcjach plastyki,

bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych,

analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,

wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły, aktywnie uczestniczy w jej życiu kulturalnym i regionu.

Pracuje systematycznie, wykonuje zadania dodatkowe.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych,

stosuje z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne,

sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną,

analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i w niepełnym zakresie ponadpodstawowe

potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,

zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy,

wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach,

aktywnie uczestniczy w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych)

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Realizuje wymagania podstawowe

w stopniu średnim opanował materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),

samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,

poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe w niepełnym zakresie

w stopniu minimalnym przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienionych w programie nauczania dla przedmiotu plastyka,

zgodne z tematem, ale nieestetycznie wykonuje prace,

samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Nie realizuje wymagań podstawowych

mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych przewidzianych programem nauczania danej klasy

mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy, wykazuje ciągły brak zaangażowania i chęci do pracy, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, świadomie lekceważy podstawowe obowiązki przedmiotowe i programowe,

nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę:

2. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

a. Prace plastyczne

b. Aktywność w pracy (np. wykonywanie zadań dla chętnych, systematyczność )

c. Dodatkowe działania będące efektem indywidualnych pasji (prowadzenie szkicownika, prace dodatkowe, konkursy)

Podczas lekcji uczeń ma szansę zdobycia oceny z aktywności ( za aktywność na lekcji otrzymuje + )

Jeśli uczeń otrzyma +++ +plusy otrzymuje ocenę celującą


3.Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań do lekcji ( nieprzygotowanie do lekcji nie zwalnia ucznia z wykonania zadania lub pracy plastycznej- zaległą pracę należy nadrobić do 14 dni)

6. Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej: Ocenę roczną wystawia się
na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku z uwzględnieniem
postępów ucznia. Istotne jest zaangażowanie ucznia na lekcjach plastyki.

7. Możliwości poprawy oceny

Poprawa ocen: Oceny cząstkowe: niedostateczne, dopuszczające i dostateczne mogą być przez ucznia poprawione ( po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem i wyrażeniu chęci poprawy stopnia).

Rodzic i uczeń mają prawo do konsultacji z nauczycielem w celu uzyskania informacji o postępach w nauce, ocenach z plastyki.