PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

mgr Katarzyna Kołodziej, mgr Dorota Franiel

rok szk. 2022 – 2023
I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole, opracowanych zgodnie z nią, programów nauczania.

2. Nauczyciel:

- informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

- udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

- udziela uczniowi pomocy w nauce, przekazując mu informacje o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

- motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce,

- dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych

uzdolnieniach ucznia.

3. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceniając, nauczyciel bierze

pod uwagę możliwości intelektualne ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy oraz zalecenia

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców – zostają wpisane do dziennika elektronicznego.

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane do wglądu uczniowi i jego

rodzicom w sposób określony w statucie szkoły.

7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.


II. KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI


1. Ocenie podlegają: prace diagnozujące, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania wykonywane na lekcji, zadania domowe, zadania dodatkowe, szczególne osiągnięcia – sukcesy w konkursach.

2. Prace pisemne:

a) są obowiązkowe,

b) sprawdzają wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym,

c) są oceniane wg następującej skali lub z uwzględnieniem poziomów zadań:

100% - 96% celujący

95% - 90% bardzo dobry

89% - 75% dobry

74% - 50% dostateczny

49% - 30% dopuszczający

29% - 0% niedostateczny.

d) są poprawiane przez ucznia w zeszycie po każdorazowym udostępnieniu.

3. Uczeń nieobecny na ostatniej lub kilku ostatnich lekcjach nie jest pytany na ocenę z materiału,

który wówczas został zrealizowany i może być zwolniony z pisania pracy pisemnej z danego

materiału, ale musi ją napisać do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W dzienniku zaznacza się

"nb" przy ocenie, aż do czasu, gdy uczeń napisze pracę i zostanie ona oceniona.


4. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i

umiejętności ucznia z zakresu danego działu.

a) Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.

b) Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem.

c) Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje ustnie lub pisemnie jej zakres programowy.

d) Każdą pracę klasową poprzedza lekcja (lub dwie) powtórzeniowa, podczas której nauczyciel

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

e) Po oddaniu pracy klasowej zadania są omawiane przez nauczyciela i poprawiane na lekcji

przez uczniów.

5. Kartkówki (K - z jednej lekcji) i sprawdziany (S - z 2 lub 3 lekcji) przeprowadza się w formie

pisemnej.

a) Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym K i S.

b) Poprawione sprawdziany i kartkówki są udostępniane uczniom i wydawane do domu w celu

dokonania poprawy w zeszycie „od tyłu”.

Uczeń oddaje je najpóźniej w dniu pisania pracy klasowej z danego działu.

6. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu lub innych

działów. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:

a) zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

b) prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

c) zawartość merytoryczną wypowiedzi,

d) sposób formułowania wypowiedzi.

7. Zadania rozwiązywane na lekcji samodzielnie lub przy tablicy:

Oceniając rozwiązywanie zadania, nauczyciel bierze pod uwagę:

a) umiejętność logicznego myślenia,

b) zastosowanie dobrej metody rozwiązania,

c) prawidłowe rozpoczęcie i dokończenie zadania,

d) bezbłędność obliczeń,

e) prawidłowy zapis.

8. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości

zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

a) Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w ćwiczeniach lub w formie

zleconej przez nauczyciela.

b) Uczeń jest odpowiedzialny za własny rozwój i samodzielne ćwiczenie w domu umiejętności zdobytych na lekcji.

c) Ilość braków zadań domowych notuje się w dzienniku poprzedzając liczbę: bz.

9. Plusy i minusy:

a) Uczeń otrzymuje plus (+) za: udzielanie poprawnych odpowiedzi, stosowanie wiedzy

przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, logiczne myślenie i wnioskowanie, wysiłek i

wkład pracy, zauważenie błędu na tablicy, mini-kartkówkę, zadanie wykonane na lekcji.

b) Uczeń otrzymuje minus (-) za niewłaściwą odpowiedź lub wykonanie zadania.

c) Uczeń otrzymuje plus z minusem (+/-) za częściowo poprawnie wykonane zadanie lub

odpowiedź.

d) Każde sześć punktów przelicza się na ocenę: 6+: cel, 5+ i 1 - : bdb; 4+ i 2-: db; 3+ i 3-: dst;

2+ i 4-: dop; 1+ i 5-: ndst.

Dwa +/- obniżają ocenę o jeden stopień poprzedzony +, w przypadku jednego +/- do oceny

dopisuje się -.

e) Punkty zdobyte w I półroczu za odpowiedzi i zadania na lekcji, a nieprzeliczone na ocenę

są uwzględnione w II półroczu.

10. Zadania dodatkowe to zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla dociekliwych,

z pucharkiem, na deser, na temat), zadania wykonane na stronach edukacyjnych w internecie,

prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki/plakatu,

wykonanie pomocy naukowych, prezentacji.

a) Oceniając zadania dodatkowe nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: poprawność i wartość

merytoryczną pracy, estetykę wykonania, wkład pracy ucznia, sposób prezentacji,

oryginalność i pomysłowość pracy.

b) Za poprawne wykonanie dodatkowych 10 zadań o podwyższonym stopniu trudności

(np. zadania dla dociekliwych, z pucharkiem) uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą, a

za wykonanie 10 zadań o mniejszym stopniu trudności – bardzo dobrą; za mniejszą ilość

zadań nie otrzymuje oceny.

c) Zadania dodatkowe – jeśli pochodzą z podręcznika lub innego źródła, uczeń wykonuje w

osobnym zeszycie notując numer zadania i stronę lub podaje źródło.

11. Szczególne osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich

są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie.

a) Uczeń, który napisał konkurs najlepiej na danym poziomie, otrzymuje cząstkową ocenę celującą, a powyżej ustalonego przez nauczyciela minimum punktów - bardzo dobrą.

b) Za sam udział w konkursie uczeń nie otrzymuje oceny.

12. Zeszyt ma być prowadzony czytelnie i starannie: uczeń ma obowiązek pisać temat i datę lekcji,

czytelne zapisywać zadania, staranne wykonywać rysunki, notować zadanie domowe

oraz wykonywać poprawę kartkówek i sprawdzianów „od tyłu”.


III. KRYTERIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz

ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę:

a) stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie

wymienionych w rozdziale II PSO różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności,

b) sumienność, przygotowanie do zajęć (ilość braków zadania domowego lub przyborów), chęć

współpracy, pracę na miarę swoich możliwości, korzystanie z zajęć wyrównawczych, postęp

w nauce, wskazania PPP,

c) samoocenę ucznia.

3. Decydujący wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają w kolejności:

a) oceny z prac pisemnych,

b) pozostałe oceny,

c) wykonywanie zadań dodatkowych,

d) szczególne osiągnięcia na olimpiadzie lub konkursie matematycznym,

e) aktywność i zachowanie ucznia na lekcji,

f) współpraca z nauczycielem i systematyczne uczęszczanie na zajęcia wyrównawcze w

przypadku uczniów mających trudności w nauce,

g) wyniki z diagnoz / egzaminów próbnych.

4. Uczeń może otrzymać ocenę śródroczną / roczną celującą, jeśli uzyskał :

- z prac klasowych same piątki i przynajmniej jedną szóstkę,

- ze sprawdzianów/kartkówek same piątki i minimum dwie szóstki,

- co najmniej trzy oceny celujące w półroczu z zadań o podwyższonym stopniu trudności,

- pozostałe oceny co najmniej bardzo dobre;

Uczeń może poprawić w semestrze co najwyżej 3 oceny (z wszystkich form oceniania) – liczy

się ocena poprawiona.

5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku z

uwzględnieniem postępów ucznia.


IV. ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKÓW I POPRAWIANIA OCEN

1. Uczeń może poprawić każdą niesatysfakcjonującą go ocenę z pracy pisemnej jeden raz w

terminie do 2 tygodni po oddaniu sprawdzonej pracy.

2. Ocena z odpowiedzi ustnej i zadań na lekcji może być poprawiona w trakcie kolejnej

wypowiedzi z kolejnej partii materiału.

3. W dzienniku odnotowuje się obydwie oceny: pierwszą i poprawioną.

4. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach

wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

5. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej śródrocznej i rocznej regulują

przepisy WZO i rozporządzenia MEiN.


V. ZASADY BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

  1. 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

  2. 2. Badanie to może odbywać się w formie:

  3. - diagnozy wstępnej,

  4. - diagnozy na koniec półrocza lub roku szkolnego,

- diagnozy na koniec edukacji w szkole podstawowej – egzaminu ósmoklasisty.

3. Wyniki uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz są wpisywane do dziennika w formie procentowej.


VI. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA I

RODZICÓW


1. Uczeń musi znać swoje możliwo­ści, umiejętności i braki, powinien umieć samodzielnie ocenić

swoją pracę, brać odpowiedzialność za swoje uczenie się.

2. Informacja zwrotna dla ucznia:

a) powinna być podana jak najwcześniej po zaistniałym wydarzeniu, by mia­ła wartość

wychowawczą,

b) powinna zawierać zarów­no pozytywne aspekty zagadnienia, jak i negatywne,

c) ma wzmocnić to, co dobre, motywować do lepszej pracy, a nie zniechęcać,

d) powinna być konkretna, a nie ogólna i dotyczyć tych czynności i zachowań, które można

zmienić,

e) ma zachęcać do samodzielnego zgłębiania problemu, nie wyręczać uczniów w myśleniu,

f) w przypadku uczniów mających trudności w nauce informacja zwrotna (poprawa błędów

na sprawdzianie) powinna podpowiadać jak zadanie wykonać poprawnie.

3. Formy informowania rodziców:

a) udostępnianie prac pisemnych dziecka w sposób określony w statucie,

b) zebrania rodziców,

c) bezpośredni kontakt z rodzicami: konsultacje indywidualne, rozmowy, możliwość

uczestniczenia rodziców w lekcji,

d) pośrednie: rozmowy telefoniczne, korespondencja drogą mailową lub za pomocą SMS,

informacja przy ocenie w dzienniku elektronicznym.
Ocenianie z matematyki w okresie nauki zdalnej


1. Nauczyciel przesyła uczniom i rodzicom treści lekcji i zadania do wykonania na wybranym komunikatorze w określonym miejscu.

2. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek przeanalizowania lekcji samodzielnie i wykonania zadań.

3. Osoby mające nieczynny mikrofon:

a) przed każdą lekcją są zobowiązane do przesłania swojego zadania domowego na czacie lub w Notesie, a niezamieszczenie zadania będzie traktowane jak jego brak,

b) po lekcji przesyłają zadania z lekcji na czacie.

4. Uczeń ma obowiązek wykonać zadania i prace pisemne zlecone przez nauczyciela i odesłać je w określonym miejscu i terminie.

Jeśli tego nie zrobi może otrzymać ocenę niedostateczną, którą może poprawić w późniejszym terminie.

W przypadkach uzasadnionych i wyjaśnionych przez ucznia lub jego rodziców nauczyciel może przedłużyć termin przesłania pracy.

5. Dopuszcza się sprawdzanie wiadomości w indywidualnym kontakcie z w sposób zdalny.