Przedmiotowy System Oceniania

język polski


wrzesień 2022 r.


Przygotował zespół polonistów SP nr 20 w Rudzie Śląskiej


Podstawa:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych • Statut SP nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej (Wewnątrzszkolny System Oceniania) • Standardy wymagań egzaminacyjnych. • Podstawa programowa. • Program nauczania.Ocenianie wewnątrzszkolne z języka polskiego ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

Celujący – Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej. Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie. Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim. Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe. Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów. Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań. Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. Interpretuje głosowo utwory poetyckie. Przygotowuje adaptację sceniczną. Przygotowuje portfolio lub prezentację multimedialną. Posiada duże umiejętności z zakresu nauki o języku.

Bardzo dobry – Uczeń opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności. Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim. Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

Dobry – W większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Zna definicje i fakty, stosuje język przedmiotu. Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne. Bierze czynny udział w lekcji. Wykonuje prace domowe, także nieobowiązkowe.

Dostateczny - W znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela. Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach. Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

Dopuszczający – Uczeń opanował materiał w stopniu dopuszczającym, zna podstawowe pojęcia pozwalające na rozumienie najważniejszych zagadnień. Uczeń opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej. Większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela. Nie jest aktywny na lekcjach, ale stara się wykonywać polecenia nauczyciela. Pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty. Często nie potrafi poprawnie wykonać samodzielnie i poprawnie zadań domowych, ale podejmuje takie próby.

Niedostateczny – Uczeń nie opanował nawet podstawowych wiadomości z fleksji, składni, fonetyki, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. Ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela. Zaniedbuje wykonywanie prac domowych. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. Nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego. Wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych oraz nie wyznacza granicy zdania. Posiada bardzo duże braki w wiedzy, które uniemożliwiają edukację na następnym poziomie edukacyjnym.

SPOSÓB OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH:

Progi procentowe ocen:

celujący 96 % -100%

bardzo dobry 95 % - 90%

dobry 89% - 75%

dostateczny 74% - 50%

dopuszczający 49% - 30%

niedostateczny 29% - 0%W przypadku ucznia z obniżonymi wymaganiami – ocenianie zgodne z zaleceniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Sprawdzanie poziomu i umiejętności uczniów odbywa się w formie pisemnej i ustnej, ustalonej przez nauczyciela danej klasy. Mogą to być:

Prace klasowe zostają poprawione w ciągu dwóch tygidni roboczych, a kartkówki i mniejsze formy sprawdzania wiedzy w ciągu jednego tygodnia roboczego. W czasie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym dolicza się dodatkowe 2 dni robocze (czas, w którym prace poddane są kwarantannie) do terminu oddania prac.


Aktywność na lekcjach:

Za wyróżniającą się aktywność na lekcji, z przewagą poprawnych wypowiedzi, za wykonanie polecenia uczeń otrzymuje znaczek: plus (+) lub minus (-). Przelicznik znaczków, za które otrzymuje się ocenę, ustala nauczyciel. Uczeń może otrzymać ocenę w przypadku wyróżniającej się aktywności.


Ocena śródroczna i roczna:

Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku z uwzględnieniem postępów ucznia.


Decydujący wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają w kolejności:

a) oceny z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek;

b) liczba braków zadań domowych oraz ocen niedostatecznych za niewykonanie tych zadań;

c) wykonywanie zadań dodatkowych;

d) miejsce zajęte na olimpiadzie lub konkursie matematycznym;

e) aktywność na lekcji i inne.


Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku z uwzględnieniem postępów ucznia.


Poprawa oceny:

Można poprawić każdą ocenę w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny niesatysfakcjonującej. W tym celu uczeń lub rodzic zgłasza chęć poprawy nauczycielowi.


Nieobecność:

Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe.

Uczeń nieobecny jest zobowiązany do napisania prac pisemnych w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni, licząc od dnia powrotu do szkoły. Nauczyciel wspólnie z uczniem ustalają zakres materiału, który wymaga nadrobienia i poprawy.Nieprzygotowanie:

Trzy razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (brak zeszytu, materiałów do lekcji, brak pracy domowej). Nieprzygotowania zgłasza się z miejsca ustnie na początku zajęć po sprawdzeniu listy obecności. Nie można zgłaszać tzw. „np.” na wcześniej zapowiedzianych lekcjach powtórzeniowych, pracach klasowych itp.

6