PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


ZASADY OGÓLNE:

Przedmiotowy System Oceniania ma na celu:

1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

2) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

Formy aktywności:

a) prace klasowe (1 godzina lekcyjna) muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem do dziennika i lekcją powtórzeniową;

b) sprawdziany (10–20 min) obejmują treści nauczania z ostatnich trzech lekcji, mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi;

c) kartkówki (do 15 min) dotyczą ostatniego tematu; mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi;

d) czytanie;

e) odpowiedź ustna;

f) projekty;

g) zadania domowe;

h) komunikacja w parach, dialogi;

i) aktywność (zaangażowanie w lekcję);

j) udział w konkursach i olimpiadach językowych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE
Ocenę celującą
otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na stopień bardzo dobry, a dodatkowo: uczestniczy i ma osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, jest zawsze zaangażowany i chętny do pracy, rozwiązuje zadania wykraczające poza podstawę programową nauczania, proponuje nietypowe rozwiązania,
w rozwiązywaniu problemów biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności
w pełnym stopniu, a ponadto: opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, pracuje systematyczne i efektywnie, sam wyjaśnia i analizuje problemy teoretyczne i praktyczne, bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela
i kolegów, w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych, czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy, bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nowych problemów
i zadań, otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: nie opanował w stopniu pełnym zakresu wiedzy
i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, poprawnie stosuje umiejętności
i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych, dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela
i kolegów, dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, dobrze rozumie treść czytanego tekstu, samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy, najczęściej otrzymuje oceny dobre ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu złożoności, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne i zakres wiedzy, rozumie proste polecenia nauczyciela, rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi, najczęściej otrzymuje oceny dostateczne ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy
i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, rozwiązuje zadania typowe
o niewielkim stopniu złożoności z pomocą nauczyciela, odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty, w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim, odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji, najczęściej otrzymuje oceny poniżej dostatecznej.


Ocenę
niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nie rokuje nadziei na poprawę poziomu umiejętności i wiadomości, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny.


Sposoby oceniania:

- stopniem

- pochwałą

- plusami / minusami


Skala ocen:

- ocena celująca – 6

- ocena bardzo dobra – 5

- ocena dobra – 4

- ocena dostateczna – 3

- ocena dopuszczająca – 2

- ocena niedostateczna – 1
1. Materiały obowiązkowe na lekcji języka niemieckiego:

a) podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń,

b) zeszyt przedmiotowy w kratkę lub w linie,

c) przybory do pisania.

Zarówno zeszyt przedmiotowy jak i zeszyt ćwiczeń może być sprawdzany i oceniany pod kątem staranności i systematyczności pracy ucznia.

2. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza na początku lekcji, nie więcej niż 2 razy
w semestrze. Każde następne nieprzygotowanie powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Przez nieprzygotowanie rozumie się brak zadania, zeszytu lub książki. Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi podczas sprawdzania obecności na lekcji. Zadanie domowe może być sprawdzone przez nauczyciela na ocenę.

3. Przerobiony dział materiału kończy się pracą klasową zapowiedzianą z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Wiedza uczniów będzie również sprawdzana poprzez regularne kartkówki (z ostatniego tematu) oraz sprawdziany (trzy ostatnie lekcje). Uczeń musi się wykazać znajomością pisowni słów niemieckich.

5. Uczeń, który nie był obecny (nieobecność usprawiedliwiona) na kartkówce, sprawdzianie, pracy klasowej ma obowiązek je zaliczyć w terminie ustalonym przez nauczyciela do dwóch tygodni. Po tym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej go oceny z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi do dwóch tygodni (tylko jeden raz). Obie oceny zostają odnotowane w dzienniku.

7. Aktywność na lekcji będzie oceniana „+”.

8. Brak pracy na lekcji, przeszkadzanie, niewykonywanie poleceń nauczyciela będzie skutkowało otrzymaniem „-”.

9. Zbieramy do 10 „+” i do 10 „-”.

10. Na koniec semestru plusy są przeliczane i uczeń w zależności od zdobytych plusów otrzymuje ocenę: 10 - celujący, 9 – 8 bardzo dobry, 7 – 6 dobry, 5 – 4 dostateczny, 3 – 2 dopuszczający i 1- 0 niedostateczny.

11.Zadania wykonane w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie przedmiotowym mogą być sprawdzone przez nauczyciela na ocenę.

12. Wykonanie dodatkowych prac w ramach konkursów szkolnych, a także udział
w konkursach wiedzowych będzie nagradzane oceną cząstkową celującą z przedmiotu. Ocenę celującą na koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował umiejętności z języka niemieckiego określone w programie nauczania wynikające z podstawy programowej, co ma potwierdzenie w ocenach z testów, prac klasowych.

13. W przypadku ucznia z dysleksją ocenianiu nie podlega poprawność ortograficzna
i interpunkcyjna w pracach pisemnych (podlega natomiast poprawność stylistyczna
i gramatyczna oraz treść).

14. W przypadku ucznia z obniżonymi wymaganiami – ocenianie zgodne z wytycznymi z PP-P i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

15. Współpracę nauczyciela języka niemieckiego z uczniami reguluje kontrakt zawierany
z każdym zespołem klasowym oddzielnie na początku cyklu kształcenia i jest corocznie odnawiany.


Monika Zaporowska

3