PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

w trakcie nauki stacjonarnej


Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel: mgr Beata Pastuszak/ mgr Dorota Zioła /mgr Ramona Sładkowska

  1. Klasa: IV - VIII

Podręcznik: Junior Explorer 4, Junior Explorer 5, Junior Explorer 6, Team Up Plus 7, Oxford Repetytorium Ósmoklasisty


Przedmiotowy System Oceniania ma na celu:

1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

2) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach

i specjalnych uzdolnieniach ucznia.



 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:



Wymagania edukacyjne:

Uczeń posługuje się zasobem środków językowych w zakresie tematów:

-człowiek- wygląd zewnętrzny, zainteresowania, uczucia, emocje, cechy charakteru, dane personalne,

-szkoła-przedmioty nauczania, przybory szkolne, uczenie się, zajęcia pozalekcyjne, oceny szkolne,

-dom i jego okolica- opis pomieszczeń i wyposażenie, prace domowe,

-praca-popularne zawody, miejsce pracy, wybór zawodu,

-rodzina- członkowie rodziny, przyjaciele, formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego, określanie czasu, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy,

-żywienie- artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne,

-zakupy i usługi- rodzaje sklepów, towary i ich ceny, sprzedawanie i kupowanie, zwrot towaru, promocja, usługi,

-zdrowie- samopoczucie, higiena, choroby i ich leczenie, wizyta u lekarza,

-sport- popularne dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, -podróżowanie-kierunki świata, środki transportu, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie,

-świat przyrody- zwierzęta, rośliny, krajobraz, pogoda, pory roku, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego,

-kultura- dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, święta i tradycje, zwyczaje, media,

-nauka i technika-odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informatyczno-komunikacyjnych,

-życie społeczne- media społecznościowe, przestępczość, organizacje użytku publicznego.


Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:

-reaguje na polecenia,

-potrafi zrozumieć informacje w słuchanym tekście.


Uczeń rozumie teksty czytane:

-rozumie ogólny sens tekstu,

-wyszukuje informacje szczegółowe w tekście.


Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według podanego wzoru:

-opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, upodobania, uczucia i czynności dnia codziennego, przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, intencje, marzenia i plany na przyszłość, pisze wiadomość, maila, list prywatny, kartkę pocztową.


Uczeń reaguje ustnie w sytuacjach dnia codziennego:

-potrafi przedstawić siebie i rodzinę, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, stosuje zwroty grzecznościowe, podaje swój wiek i miejsce zamieszkania, mówi o tym co posiada i co potrafi robić, wyraża emocje, opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami, wyraża prośby i podziękowania, składa gratulacje, życzenia, prosi o radę i udziela rady, pyta o pozwolenie i udziela pozwolenia, ostrzega, zakazuje, instruuje, zaprasza i odpowiada na zaproszenie, prosi o informacje i udziela informacji.


Na ocenę celującą uczeń:

- poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi;

- buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny

szyk wyrazów;

- poprawnie używa słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym, wykraczającego

niejednokrotnie poza zakres wprowadzonego słownictwa;

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku;

- rozumie dokładnie sens danego tekstu lub rozmowy;

- wybiera z tekstu lub dialogu określone – kluczowe lub potrzebne – informacje;

- poprawnie przekazuje ustnie proste informacje;

- dysponuje zakresem czynnego słownictwa wykraczającym poza podstawę programową;

- ma doskonałą wymowę;

- pisze spójne teksty, o długości większej niż wymagana, zawierający poprawne zdania

z pełnymi informacjami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji;

- potrafi korzystać z innych źródeł niż podręcznik, w celu samodzielnego pogłębiania

znajomości języka angielskiego;

- wykonuje podczas lekcji oraz testów i sprawdzianów zadania dodatkowe

o podwyższonym stopniu trudności;

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

- poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi;

- buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny

szyk wyrazów;

- poprawnie używa słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym;

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku;

- rozumie ogólny sens danego tekstu lub rozmowy;

- wybiera z tekstu lub dialogu określone – kluczowe lub potrzebne – informacje;

- poprawnie, bez większych błędów przekazuje ustnie proste informacje;

- dysponuje dużym zakresem czynnego słownictwa i zrozumiałą wymową;

- poprawnie czyta i bardzo dobrze rozumie ogólny sens tekstu;

- pisze spójny, o wymaganej długości tekst zawierający poprawne zdania z pełnymi

informacjami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Na ocenę dobrą uczeń:

- poprawnie operuje większością poznanych struktur gramatycznych, buduje spójne

zdania;

- stosuje dość szeroki zakres słownictwa związanego głównie z życiem codziennym,

poprawnie używa niedużej ilości słownictwa abstrakcyjnego;

- rozumie większość poleceń nauczyciela;

- na ogół rozumie ogólny sens słyszanych tekstów i dialogów, wydobywa z nich

większość kluczowych lub potrzebnych informacji;

- używa podczas rozmowy odpowiednich sformułowań (pyta, odpowiada, itp.);

- dość poprawnie, bez większych błędów, przekazuje informacje;

- dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa do wyrażenia myśli i przekazania

prostych informacji;

- poprawnie czyta i dobrze rozumie czytany tekst;

- ma dość poprawną wymowę;

- pisze na ogół spójny, o wymaganej długości tekst, zawierający w większości poprawne

zdania z istotnymi informacjami, używa w większości poprawnej pisowni

i interpunkcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

- poprawnie posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi;

- buduje proste zdania zachowując poprawny szyk wyrazów;

- posiada podstawowy zasób słownictwa, poprawnie, ale rzadko używa słownictwa

o charakterze bardziej złożonym, abstrakcyjnym;

- z tekstu słuchanego wydobywa część kluczowych lub potrzebnych informacji;

- rozumie niektóre polecenia nauczyciela;

- przekazuje wiadomość ustną na ogół w sposób poprawny, dysponując ograniczonym

zakresem czynnego słownictwa oraz nie zawsze prawidłową wymową;

- poprawnie rozumie większość zdań w czytanym tekście lub dialogu;

- podejmuje próbę napisania pracy zawierającej pełne zdania, proste struktury

i słownictwo, podaje większość istotnych informacji, nie zawsze przestrzega wymogów

długości tekstu oraz prawidłowej interpunkcji.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

- poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne;

- ma trudności z samodzielnym zbudowaniem spójnego zdania;

- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;

- rozumie niektóre proste słuchane teksty lub dialogi, wydobywa pojedyncze kluczowe

informacje;

- rozumie polecenia z pomocą nauczyciela;

- ma trudności z ustnym przekazaniem informacji, dysponuje bardzo ograniczonym

zasobem słownictwa;

- ma trudności z poprawną wymową;

- czyta teksty z błędami i słabo je rozumie (ograniczony zakres słownictwa biernego);

- ma duże trudności z napisaniem spójnej pracy zawierającej pełne zdania, istotne

informacje, o wymaganej długości i interpunkcji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań przewidzianych na ocenę

dopuszczającą (koniecznych, umożliwiających kontynuację nauki na wyższym poziomie

kształcenia).


 1. SPOSÓB OCENIANIA:


Progi procentowe ocen:

celujący 96 % -100%

bardzo dobry 95 % -90%

dobry 89% -75%

dostateczny 74% -50%

dopuszczający 49% -30%

niedostateczny 29% -0%


W przypadku ucznia z dostosowaniami – stosowanie zaleceń PPP


 1. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI (sposób zaliczania w trybie zdalnym)


 1. prace klasowe muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem do dziennika i lekcją powtórzeniową

 2. sprawdziany obejmują treści nauczania z ostatnich trzech lekcji, mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi

 3. kartkówki z ostatniego tematu, mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi

 4. czytanie

 5. projekty

 6. zadania domowe

 7. komunikacja w parach

 8. aktywność ( zaangażowanie w lekcję )

 9. prezentacje ustne- „speech”, odpowiedzi ustne z 3 ostatnich tematów

 10. udział w konkursach i olimpiadach językowych



Uczeń musi się wykazać znajomością pisowni słów angielskich oraz ich wymową (wyjątek stanowią uczniowie z dostosowaniami, uwzględniane są zalecenia PPP).

Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej ma obowiązek ją zaliczyć w terminie ustalonym przez nauczyciela do dwóch tygodni.

Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej go oceny z pracy klasowej lub sprawdzianu do dwóch tygodni (tylko jeden raz). Obie oceny zostają odnotowane w dzienniku.

Nauczyciel może sprawdzić na ocenę zadanie domowe. Nie istnieje możliwość poprawy oceny z zadania domowego.

Nauczyciel ma prawo poprosić ucznia do odpowiedzi sprawdzając wiadomości z trzech ostatnich lekcji.




 1. SPOSÓB OCENIANIA AKTYWNOŚCI


Aktywność na lekcji będzie oceniana „+” lub „-„. Dziesięć „+” daje ocenę bardzo dobrą, dziesięć „-„ daje ocenę niedostateczną.



 1. SPOSÓB OPISYWANIA NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI


Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza na początku lekcji, zostaje ono odnotowane w dzienniku. Przez nieprzygotowanie NP rozumie się brak zadania oraz brak książki, zeszytu i zeszytu ćwiczeń. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany trzy razy w ciągu półrocza, każde kolejne nieprzygotowanie powoduje otrzymanie oceny ndst. Zadanie domowe może być sprawdzone przez nauczyciela na ocenę.


Test na 10 punktów


10 - cel

9,5- bdb+

9 - bdb

8,5- db+

8 - db

7,5- db-

7- dst +

6- dst

5- dst –

4- dop +

3- dop

2-0- ndst

Test na 15 punktów


15- 14,5- cel

14- bdb

13- db+

12- db

11- dst+

10-9-dst

8- dst-

7- dop+

6- dop

5- dop-

4-0- ndst

Test na 20 punktów


20-19,5- cel

19- bdb+

18- bdb

17- db+

16- db

15- db-

14- dst+

13-11- dst

10- dst-

9- dop+

8-7- dop

6- dop-

5-0- ndst


Test na 25 punktów


25-24- cel

23- bdb

22-21- db+

20- db

19- db-

18- dst+

17-14- dst

13- dst-

12- dop+

11-9- dop

8- dop-

7-0- ndst

Test na 30 punktów


30-29- cel

28,5- bdb+

28- bdb

27- bdb-

26- db+

25-24- db

23- db-

22- dst+

21-16- dst

15- dst-

14- dop+

13-10- dop

9- dop-

8-0- ndst


Test na 40 punków


40-38,5- cel

38-37- bdb

36- bdb-

35- db+

34-31- db

30- db-

29- dst+

28-21- dst

20- dst-

19- dop+

18-13- dop

12- dop-

11-0- ndst




Test na 35 punktów


35- 33,5- cel

33- bdb

32- bdb-

31- db+

30-28-db

27- db-

26- dst+

25-19- dst

18- dst-

17- dop+

16-12- dop

11- dop-

10-0- ndst



Test na 45 punktów (Team up)


45-43- cel

42- bdb

41- bdb-

40- db+

39-35-db

34- db-

33- dst+

32-24-dst

23- dst-

22- dop+

21-15- dop

14- dop-

13-0- ndst



Test na 65 punktów

6 63-65

5+ 62

5 61,60

5- 59

4+ 58

4 57-50

4- 49

3+ 48

3 47-34

3- 33

2+ 32

2 31-21

2- 20

1 19-0



Test na 55 punktów


55-53- cel

52- 50- bdb

49,5- bdb-

49- db+

48-43- db

42- db-

41- dst+

40-30- dst

29-28- dst-

27- dop+

26-18- dop

17- dop-

16-0- ndst

Test na 70


6

67-70

5+

66

5

65,64

5-

63

4+

62

4

61-53

4-

52

3+

51

3

50-36

3-

35

2+

34

2

33-22

2-

21

1

20-0