Przedmiotowy system oceniania -nauka stacjonarna


Przedmiot : Język angielski

Nauczyciel: mgr Beata Pastuszak/ mgr Dorota Zioła

Klasa : I, II, III

Podręcznik: Shine On 1 , Shine On 2, Shine On 3


1. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

Ocena celująca:

1. Uczeń spełnia wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej.

2. Uczeń w wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.


Ocena bardzo dobra:

1. Uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

2. Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie, zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

3. Wypowiedzi ucznia są płynne, logiczne i spójne oraz mają odpowiednią długość. Uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, stosuje bogate słownictwo i struktury, popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne.


Ocena dobra:

1. Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

2. Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

3. Wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje. Wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne, uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury, popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, które nie zakłócają komunikacji.


Ocena dostateczna:

1. Uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno- gramatycznych w trudniejszych zadaniach.

2. Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

3. Wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość. Uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych.


Ocena dopuszczająca:

1. Uczeń zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

2. Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie tylko pojedyncze słowa. Wypowiedzi ucznia nie są płynne, uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji, stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur, popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne.


Ocena niedostateczna:

1. Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.


2. SPOSÓB OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH:


Progi procentowe ocen:
celujący 96 % -100%
bardzo dobry 95 % -90%
dobry 89% -75%
dostateczny 74% -50%
dopuszczający 49% -30%
niedostateczny 29% -0%

W przypadku ucznia z dostosowaniami – stosowanie zaleceń PPP


3. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI


prace klasowe ( z danego rozdziału)
kartkówki
odpowiedzi ze słówek, w tym wierszyki i piosenki,
zadania domowe, projekty, praca na lekcji

Każdy rozdział z książki ( w klasie II i III) zakończy się testem zapowiedzianym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie klasy II i III będą musieli wykazać się umiejętnością czytania prostych słów lub zdań w języku angielskim oraz znajomością pisowni poznanych słów. Każdy uczeń będzie odpytywany ze znajomości słownictwa z danego tematu leksykalnego, z omawianego rozdziału. Otrzyma obrazki, które będzie nazywał w języku obcym. Zadanie domowe może być sprawdzone przez nauczyciela na ocenę.


4. SPOSÓB OCENIANIA AKTYWNOŚCI


Nauczyciel może stosować różne formy badania aktywności ucznia podczas trwania zajęć,         a także nagradzania za pracę (plusy, pieczątki, naklejki). 

Pięć plusów będzie oznaczać ocenę bardzo dobrą, pięć minusów ocenę niedostateczną.5. SPOSÓB OPISYWANIA NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI


W przypadku nieprzygotowania (w tym braku pracy domowej, nieprzygotowanie każdej rzeczy, którą zlecił nauczyciel), uczeń zobligowany jest poinformować o tym nauczyciela na początku zajęć lekcyjnych. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym.

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany trzy razy w ciągu półrocza, każde kolejne nieprzygotowanie powoduje otrzymanie oceny ndst.


Test na 10 punktów


10 - cel

9,5- bdb+

9 - bdb

8,5- db+

8 - db

7,5- db-

7- dst +

6- dst

5- dst –

4- dop +

3- dop

2-0- ndst

Test na 15 punktów


15- 14,5- cel

14- bdb

13- db+

12- db

11- dst+

10-9-dst

8- dst-

7- dop+

6- dop

5- dop-

4-0- ndst

Test na 20 punktów


20-19,5- cel

19- bdb+

18- bdb

17- db+

16- db

15- db-

14- dst+

13-11- dst

10- dst-

9- dop+

8-7- dop

6- dop-

5-0- ndst


Test na 25 punktów


25-24- cel

23- bdb

22-21- db+

20- db

19- db-

18- dst+

17-14- dst

13- dst-

12- dop+

11-9- dop

8- dop-

7-0- ndst