Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas IV-VIII
w roku szkolnym 2022/2023 stosowany przez Olgę Wieloch

PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2019 poz. 373
3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
4. Program nauczania
5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w statucie szkoły.

I. Ogólne zasady oceniania uczniów

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.

2. Nauczyciel: - informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
- motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
- dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
- udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę możliwości intelektualne ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne są udostępniane do wglądu rodzicom w sposób określony w statucie szkoły.
6. Szczegółowe warunki i zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.
II. Kryteria oceniania poszczególnych obszarów aktywności

1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji. Ocenie podlega:

- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią; - stopień samodzielności wykonywania zadania; - pilność;
- końcowy efekt pracy (jakość pracy).

- umiejętność pracy w zespole;
2. Odpowiedzi ustne.

Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.
3. Aktywność podczas pracy na lekcji.

Ocenie podlega:
- aktywność ucznia w czasie zajęć;
- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;

- zainteresowanie tematem lekcji;
- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.

III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Ocena celująca

Uczeń:

komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;