Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VIII


I. Wymagania edukacyjne i kryteria na poszczególne stopnie oraz sposoby sprawdzenia osiągnięć ucznia.

a. Prace diagnozujące, testy śródroczne.

b. Prace klasowe , po każdym dziale oparte na szczegółowych wymaganiach z danego zakresu, badające bieżące osiągnięcia uczniów,

c. Referaty, prezentacje, zadania związane z samokształceniem, wyszukiwaniem i selekcją informacji oraz prezentacją swojej pracy,

d. Sprawdziany (kartkówki) zapowiedziane i niezapowiedziane, oparte na celach pojedynczych lekcji, badające opanowanie pojedynczych utrwalonych lub wprowadzonych umiejętności,

e. Odpowiedzi uczniów zapowiedziane i niezapowiedziane,

f. Praca w klasie: indywidualne i grupowe, oparte na celach pojedynczych lekcji, szczegółowych wymaganiach z danego zakresu,

g. Prace domowe, oparte na celach pojedynczych lekcji, szczegółowych wymaganiach z danego zakresu,

h. karty pracy – utrwalające wiadomości;

i. Aktywność na lekcji.

1.Prace pisemne:

- są obowiązkowe,

- są udostępnione do wglądu uczniom po ich sprawdzeniu (do 2 tygodni) i omawiane na lekcji,

- są udostępniane do wglądu rodzicom zgodnie z zasadami zawartymi w statucie.

2. Uczeń nieobecny:

- W razie nieobecności na kilku ostatnich lekcjach uczeń nie jest pytany z materiału, który wówczas został omówiony i może być zwolniony z pisania pracy pisemnej z danego materiału, ale musi ją napisać do dwóch tygodni od powrotu po zapoznaniu się z wymaganiami.

- W razie nieobecności w dniu przedstawienia prezentacji lub wykonania danej pracy uczeń musi wywiązać się z tego zadania w ustalonym z nauczycielem terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni po ustaniu nieobecności.

II. Sposób oceniania wypowiedzi pisemnych i ustnych.

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie testu (pytania otwarte oraz zamknięte), a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.

a) Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.

b) Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

c) Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje ustnie lub pisemnie jej zakres programowy.

d) Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

e) Praca klasowa, sprawdzian, kartkówka są obowiązkowe. Nie napisanie pracy klasowej w pierwszym terminie, sprawdzianu, kartkówki jest oznaczone wpisem w tabeli ocen nieobecności (nb)i uczeń jest zobowiązany do jej napisania w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.

f) Jeśli uczeń nie wziął udziału w pracy pisemnej z ważnego powodu i rodzice usprawiedliwili pisemnie jego nieobecność lub niedyspozycję, nauczyciel wyznaczy drugi termin na napisanie pracy.

g) Zasada przeliczania punktów na stopień szkolny: Nauczyciel ustala ocenę każdorazowo zgodnie z ilością punktów, które uczeń mógł otrzymać na różnych poziomach wymagań lub wg następującej skali:

100% -96% celujący;

95% - 90% bardzo dobry;

89% - 75% dobry;

74% - 50% dostateczny;

49% - 30% dopuszczający

29% - 0% niedostateczny

g) Po pracy klasowej następuje lekcja, na której uczniowie analizują odpowiedzi i poprawiają błędy.

2. Sprawdziany (kartkówki) przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 1–3 ostatnich jednostek lekcyjnych.

a) Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym sprawdzianu.

b) Sprawdzian jest tak skonstruowany, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

c) Sprawdzian jest oceniany w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę w zależności od poziomu wykonanych zadań lub wg skali zawartej w pkt. 5g.

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu lub innych działów. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:

- zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

- prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

- zawartość merytoryczną wypowiedzi,

- sposób formułowania wypowiedzi.

4.Praca domowa - z tygodniowym lub dłuższym terminem, projekty. Zadając taką pracę nauczyciel jest zobowiązany zaznaczyć, że jest to zadanie na ocenę.

- Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie przedmiotowym lub w formie zleconej przez nauczyciela.

- Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

- Za całkowicie błędnie wykonaną pracę domową uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, ale nauczyciel tłumaczy dziecku poprawny sposób wykonania zadania, a uczeń ma obowiązek wykonać ją ponownie z uwzględnieniem uwag nauczyciela na kolejne zajęcia.

- za niewykonanie zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika.

- Może ją poprawić wykonując zadanie domowe na kolejne zajęcia nie później jednak niż do 2 tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej.

5. W przypadku ucznia z dostosowaniami są stosowane zalecenia PPP

III. Sposób oceniania aktywności

1.Plusy i minusy:

- Uczeń otrzymuje plus (+) za wykonanie: kart pracy zadawanych z lekcji na lekcję, sporządzanie notatek podczas nauczania zdalnego, udzielanie częstych i poprawnych odpowiedzi.

- Uczeń otrzymuje minus (-) za niewykonanie: kart pracy zadawanych z lekcji na lekcję, brak notatek przepisanych do zeszytu, niewłaściwą odpowiedź, jej brak lub notoryczne niezainteresowanie lekcją objawiające się ciągłym uniemożliwianiem zdobywania wiedzy sobie i innym podczas lekcji wideo.

- Każde pięć plusów przelicza się na ocenę bardzo dobrą.

- Każde pięć minusów przelicza się na ocenę niedostateczną.

- Plusy i minusy się nie zerują.

- otrzymane plusy oraz minusy w pierwszym semestrze, ale w liczbie mniejszej niż 5 zostaną przepisane na II semestr.

2. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla chętnych), prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, prezentacji, sporządzenie filmiku itp. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

- wartość merytoryczną pracy,

- estetykę wykonania,

- wkład pracy ucznia,

- sposób prezentacji,

- oryginalność i pomysłowość pracy.


IV. Sposób opisywania nieprzygotowania do lekcji.

a. W przypadku zdarzeń losowych uczeń ma prawo 2 razy w semestrze skorzystać z tzw. nieprzygotowania bez wyjaśniania jego powodów, dotyczy: odpowiedzi ustnych, wykonania kart pracy, pisania kartkówki.

b. Nieprzygotowania zgłasza się z miejsca ustnie na początku zajęć wideo po sprawdzeniu listy obecności.

c. w dzienniku nieprzygotowanie jest oznaczone skrótem „np” z datą zgłoszenia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Uczeń ma prawo każdą ocenę poprawić zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO

2. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie.

    3.Zeszyt jest własnością ucznia i ma być prowadzony czytelnie i starannie. Uczeń ma dbać o zapisywanie treści omawianych na lekcji oraz notowanie zadania domowego.


Wymagania z historii dla klas IV-VIII

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń: - nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki,

- często jest nie przygotowany do lekcji,

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.

Uczeń - posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu,

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,

- konstruuje krótkie, dwu-, trzy zdaniowe wypowiedzi.

- często jest nie przygotowany do lekcji,

- potrzebuje ciągłej pomocy nauczyciela w celu skorzystania z podstawowych informacji.

Uczeń: - opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w podstawie programowej , -potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji, -wykonuje proste zadania, -konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne,

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym, -przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie).

Uczeń: - opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym, - aktywnie pracuje na lekcji, - potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł i informacji, -rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu trudności rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela, -poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

-w sposób zadowalający operuje pojęciami historycznymi, -jest systematyczny i obowiązkowy.

Uczeń: - w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej, -bierze aktywny udział w lekcji, -potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je zdobywać, -wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania problemów w czasie lekcji,

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi, -wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe.

Uczeń - w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej,

- posiada wiedzę dodatkową, która jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je zdobywać,

- samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej, -inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji,

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi, -wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych, -bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej, -twórczo i samodzielnie, umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych- posługuje się poprawną polszczyzną, -jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe.