Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas VII-VIII
w roku szkolnym 2022/2023 stosowany przez Olgę Wieloch


PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2019 poz. 373
3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
4. Program nauczania
5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w statucie szkoły.

I. Ogólne zasady oceniania uczniów

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.

2. Nauczyciel:
- informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
- motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
- dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
- udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę możliwości intelektualne ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne są udostępniane do wglądu rodzicom w sposób określony w statucie szkoły.
6. Szczegółowe warunki i zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.


II. Kryteria oceniania poszczególnych obszarów aktywności


1.Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak:

- prace diagnozujące, testy śródroczne/ roczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia wykonywane na lekcji, zadania dla chętnych, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia/udział w konkursach.

2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujący sposób:

a. Prace diagnozujące, testy śródroczne.
b. Sprawdziany, po każdym dziale oparte na szczegółowych wymaganiach z danego zakresu, badające bieżące osiągnięcia uczniów,
c. Referaty, prezentacje, zadania związane z samokształceniem, wyszukiwaniem i selekcją informacji oraz prezentacją swojej pracy,
d. Sprawdziany (kartkówki) zapowiedziane i niezapowiedziane, oparte na celach pojedynczych lekcji, badające opanowanie pojedynczych utrwalonych lub wprowadzonych umiejętności,
e. Odpowiedzi uczniów zapowiedziane i niezapowiedziane,
f. Praca w klasie: indywidualne i grupowe, oparte na celach pojedynczych lekcji, szczegółowych wymaganiach z danego zakresu,
g. Aktywność na lekcji.


3.Prace pisemne:

- są obowiązkowe,
- są udostępnione do wglądu uczniom po ich sprawdzeniu (do 2 tygodni) i omawiane na lekcji,
- są udostępniane do wglądu rodzicom zgodnie z zasadami zawartymi w statucie,

4.Uczeń nieobecny:

- W razie nieobecności na kilku ostatnich lekcjach uczeń nie jest pytany z materiału, który wówczas został omówiony i może być zwolniony z pisania pracy pisemnej z danego materiału, ale musi ją napisać do dwóch tygodni od powrotu do szkoły po zapoznaniu się z wymaganiami.
- W razie nieobecności w dniu przedstawienia prezentacji lub wykonania danej pracy uczeń musi wywiązać się z tego zadania w ustalonym z nauczycielem terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni po ustaniu nieobecności.

5. Prace ucznia:
Sprawdziany (kartkówki)
przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 1–3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
a) Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym sprawdzianu.
b) Sprawdzian jest tak skonstruowany, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
c) Sprawdzian jest oceniany w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę w zależności od poziomu wykonanych zadań
7. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu lub innych działów. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:
- zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
- prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
- zawartość merytoryczną wypowiedzi,
- sposób formułowania wypowiedzi.

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla chętnych), prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

- wartość merytoryczną pracy,
- estetykę wykonania,
- wkład pracy ucznia,
- sposób prezentacji,
- oryginalność i pomysłowość pracy.

6. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie przebiega następująco:
a. Każda ocena z pracy pisemnej jest uzasadniona przyznaną punktacją procentową, a w miarę potrzeb – dodatkowym pisemnym komentarzem do niej.
b. Każda ocena za odpowiedź ustną jest uzasadniona ustnie na forum klasy, ze wskazaniem obszarów poprawnie wykonanych i umiejętności wymagających ćwiczenia.
c. Nauczyciel przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej w pierwszej kolejności bierze pod uwagę prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, aktywność.


7. Nieprzygotowania

a. W przypadku zdarzeń losowych uczeń ma prawo 2 razy w semestrze skorzystać z tzw. nieprzygotowania bez wyjaśniania jego powodów.
b. Nieprzygotowania zgłasza się z miejsca ustnie na początku zajęć po sprawdzeniu listy obecności.

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie.

III. Postanowienia końcowe

1.We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO obowiązują przepisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej.
2.We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO i w Statucie SP nr 20 decyzję podejmuje się z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.