Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klas VII-VIII
w roku szkolnym 2022/2023

mgr Bolesław Brych

1. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE
ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:


a) Ocenie podlegają czynności uczniów takie jak:


Sprawdziany, katrkówki, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, prace dodatkowe oraz udział w konkursach i szczególne osiągnięcia.

b) Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujący sposób:

- Sprawdziany pisane po każdym dziale oparte na szczegółowych wymaganiach z danego zakresu,

- Kartkówki pisane obejmujące co najwyżej zagadnienia z 3 ostatnich lekcji

- Odpowiedzi uczniów obejmujące zagadnienia omawiane na ostatniej lekcji

- Aktywność na lekcji.

- Zadania dodatkowe

2. SPOSÓB OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH

 
Progi procentowe ocen: 
celujący 96 % -100%
bardzo dobry95 % -90% 
dobry89% -75% 
dostateczny 74% -50% 
dopuszczający49% -30%
niedostateczny 29% -0%
W przypadku ucznia z dostosowaniami – stosowanie zaleceń PPP3. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI i sposób zaliczania w trybie zdalnym

a) Prace pisemne:

- są obowiązkowe,

- są udostępniane do wglądu rodzicom zgodnie z zasadami zawartymi w statucie,

b) Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

- wartość merytoryczną pracy,
- estetykę wykonania,
- wkład pracy ucznia,
- sposób prezentacji,
- oryginalność i pomysłowość pracy.

c) Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych
i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie.


4. SPOSÓB OCENIANIA AKTYWNOŚCI


a) Uczeń otrzymuje ocenę za: udzielanie poprawnych odpowiedzi, stosowanie

wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, logiczne myślenie i wnioskowanie, wysiłek
i wkład pracy, zadanie wykonane na lekcji.5. SPOSÓB OPISYWANIA NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI


a) W przypadku zdarzeń losowych uczeń ma prawo 2 razy w semestrze skorzystać z tzw. nieprzygotowania bez wyjaśniania jego powodów.


b) Nieprzygotowania zgłasza się z miejsca ustnie na początku zajęć po sprawdzeniu listy obecności.


c) brak oddania pracy rejestruje się w dzienniku elektronicznym poprzez wpisanie „bz”

6. WYSTAWIANIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ:


Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku z uwzględnieniem postępów ucznia. Istotne jest zaangażowanie ucznia w uczenie się przedmiotu.


Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

a) Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę:

a. stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie

wymienionych w rozdziale II PSO różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności,
b. sumienność, przygotowanie do zajęć (ilość braków zadania domowego ), chęć

współpracy, pracę na miarę swoich możliwości, wskazania PPP

b) Decydujący wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają w kolejności:

a. oceny z prac pisemnych
b. odpowiedzi ustne
c. aktywność na lekcji

d. szczególne osiągnięcia na olimpiadzie lub konkursach

7. MOŻLIWOŚCI POPRAWY OCENY :


a) Uczeń może poprawić każdą niesatysfakcjonującą go ocenę z pracy pisemnej jeden raz w terminie do 2 tygodni po oddaniu sprawdzonej pracy.

b) W dzienniku odnotowuje się obydwie oceny: pierwszą i poprawioną

c) Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w indywidualnych konsultacji z nauczycielem.