Przedmiotowy system oceniania
Klasa 8
Edukacja dla bezpieczeństwa


Nauczanie EDB odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa Nowej Ery, pt: „Żyję i działam bezpiecznie” autorstwa Jarosława Słomy, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.

Kryteria oceniania prac pisemnych: sprawdzianów:

100% – 96% ocena celująca
95% – 90% ocena bardzo dobra
89% – 75% ocena dobra
74% – 50% ocena dostateczna
49% – 30% ocena dopuszczająca
29% – 0% ocena niedostateczna

Kryteria oceniania prac pisemnych: kartkówki:

Każda kartkówka składa się z zestawu 6 pytań.
Ilość poprawnych odpowiedzi odpowiada poszczególnym ocenom.

6 poprawnych odpowiedzi ocena celująca
5 poprawnych odpowiedzi ocena bardzo dobra
4 poprawnych odpowiedzi ocena dobra
3 poprawnych odpowiedzi ocena dostateczna
2 poprawnych odpowiedzi ocena dopuszczająca
1 i 0 poprawnych odpowiedzi ocena niedostateczna

Kryteria oceniania czynności w ramach RKO:

Ocena za wykonanie czynności RKO z wykorzystaniem fontoma uzależniona jest od ilości dokonanych błędów. Każda pomyłka lub opuszczenie czynności obniża ocenę o pół stopnia wg następującego wzoru:

Ilość błędów

Ocena

1

6

2

5+

3

5

4

5-

5

4+

Brak w tym zestawieniu oceny (6-) ze względu na brak takiej oceny w WSO.


Metody sprawdzania osiągnięć

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań technicznych.Zasady oceniania bieżącego

1. W jednym dniu uczeń może mieć maksymalnie jedną pracę klasową, a w ciągu tygodnia maksymalnie trzy prace klasowe.

2. Zmiana terminu pracy klasowej może nastąpić na uzasadnione życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje ust. 1.

3. Prace klasowe zostają sprawdzone w ciągu dwóch tygodni roboczych.

4. Sprawdziany i kartkówki zostają sprawdzone w ciągu jednego tygodnia roboczego.

5. Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy pisemnej, to powinien ją napisać do dwóch tygodni po powrocie do szkoły w terminie ustalonym przez nauczyciela.

6. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z pracy pisemnej w wyjątkowych sytuacjach. 7. Nauczyciel wpisuje oceny na bieżąco w dzienniku elektronicznym zapisując symbol i wyjaśnienie, za co uczeń otrzymał ocenę.

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w ciągu semestru, co będzie odnotowane w dzienniku elektronicznym.

Poprawianie oceny


1. Uczeń może poprawić każdą niesatysfakcjonującą go ocenę z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania (tylko jeden raz).
2. Oceny z odpowiedzi ustnych/zadań rozwiązywanych na lekcjach mogą być poprawione ustnie lub pisemnie.
3. Ocenę z pracy domowej uczeń może poprawić, wykonując tę pracę ponownie lub poprzez sprawdzenie przez nauczyciela kolejnego zadania domowego.
4. W dzienniku odnotowuje się obydwie oceny.

1 | Strona