Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.17.2019 z dn.18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym  wniosek o przyjęcie do klasy I można składać  w sekretariacie szkoły w dniach 4 - 15 marca 2019 r. w godzinach od 7.00-15.00.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska  dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 oraz nr PR.00073.2017.Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r.